KVKK Aydınlatma Metni

SOMA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, SOMA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. (“SOMA KİMYA”) tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 
 
SOMA KİMYA, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla idari ve teknik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SOMA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Adres        : Hadımköy Mah. Alpaslan Sok. No:10 Arnavutköy - İSTANBUL
Telefon    : 0212 771 15 52
Fax        : 0212 771 39 34
E-posta    : kvkk@somakimya.com

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
SOMA KİMYA tarafından; potansiyel müşteriler, müşteriler, hissedar/ortak, tedarikçi yetkilisi /çalışanı, ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, stajer ve veli/vasi/temsilciye veri konusu kişi gruplarına ait, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem,  fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finans bilgisi, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, din bilgisi, sağlık bilgileri, güvenlik bilgileri, biyometrik veri ve imza kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
SOMA KİMYA ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
•    Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi  
•    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
•    Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
•     Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
•    Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi  
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
•     İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 
•    İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
•    Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 
•    Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
•    Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Talep / Şikayetlerin Takibi
•    Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
•     Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
•    Ücret Politikasının Yürütülmesi 
•    Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi  
•    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

 5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerinizi SOMA KİMYA ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
•    Açık rızanızın bulunması,
•    İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Gümrük Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, 
•    Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
•    Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
•    Açık rızanızın bulunması,
•    Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
•    Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle somakimya@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. 
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.